Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [Postanowienia Ogólne] 1. Właścicielem sklepu internetowego, który znajduje się pod adresem: www.wszystkodohotelu.com jest firma F.H.U „H&R” Pankiewicz Rafał z siedzibą w Szczytnej (57-330) przy ul. Bobrownickiej 1d, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej pod numerem 1731/2010 NIP: 883 - 160 – 65 – 60, REGON: 021255880, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu „Sklepem”, lub „Sprzedawcą”. 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów prezentowanych na stronie internetowej www.wszystkodohotelu.com za pośrednictwem sieci Internet. 3. Korzystanie z usług Sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 4. Obowiązkiem każdego klienta Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem. 5. Przedmiotowy Regulamin jest integralną częścią umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu. 6. Do skorzystania ze Sklepu niezbędnym jest spełnienie przez Klienta następujących wymagań technicznych: …………………………. 7. Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Sklepu mogą być składane wyłącznie zamówienia na produkty w nim oferowane oraz przekazywane informacje związane z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży lub też kwestie dotyczące procedury reklamacyjnej. Zakazane jest wykorzystywanie systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Sklep do przekazywania przez klientów treści o charakterze bezprawnym. [Zamówienia, dostawa produktów i zawieranie umów] 8. Warunkiem Realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza rejestracji i zatwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia i przekazanie odpowiednich danych przy zakupie bez rejestracji. 9. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego. 10. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje emailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu. Od tego momentu zamówienie jest wiążące i nie można go anulować. 11. Zamawiający wybiera sposób dokonania płatności („za pobraniem” lub „płatność przelewem”). 12. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia zamawiający nie będzie współdziałał ze Sprzedawcą, jeżeli to współdziałanie jest koniczne dla wykonania umowy, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Informacja o dokonaniu anulowania zamówienia zostanie przesłana za pośrednictwem poczty e-mail lub przekazana telefonicznie. 13. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio: - w przypadku płatności „za pobraniem” – 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia - w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu. 14. Po skompletowaniu zamówienia towar zostanie wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy – 2 dni robocze. 15. Przez termin otrzymania przesyłki na potrzeby niniejszego regulaminu należy rozumieć sumę czasu realizacji oraz przewidywanego czasu dostawy. 16. Dostępność towaru w naszych magazynach weryfikujemy natychmiast po otrzymaniu od Klienta zamówienia (w godzinach naszej pracy – jak w pkt. 2). W przypadku zaistnienia sytuacji braku towaru lub części towaru zamówionego przez Klienta i konieczności oczekiwania na jego dostawę kontaktujemy się z Klientem w celu ustalenia, czy zgadza się oczekiwać na towar, czy też woli anulować zamówienie. 17. W przypadku niedostępności części towarów objętego zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Kupujący decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane. 18. Wszystkie ceny na stronie sklepu są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy o Cenach z dnia z dnia 5 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 1050), tj. z dnia 20 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 385) z późn. zm. Ceny są wyrażone w polskich złotych. Cenami wiążącymi są ceny podane na stronach produktów w dniu złożenia zamówienia. 19. Zapłaty ceny za zakupiony towar w przypadku wybrania „płatności przelewem” należy dokonywać za pośrednictwem rachunku bankowego Sprzedawcy prowadzonego przez Bank BZ WBK o numerze 89 1090 2327 0000 0001 1443 1342 . Zapłata ceny za zakupiony towar w przypadku wyboru „płatności za pobraniem” winna być uiszczona osobie doręczającej przesyłkę. 20. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. 21. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Dokumenty wystawiane są w dniu wysyłki towaru. 22. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. [Pozostałe postanowienia] 23. Dokonując zamówienia, zamawiający wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych i teleadresowych w bazie Sklepu i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926) z późn. zm. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu: (a) realizacji umowy  przez Sklep, (b) informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep. Otrzymywanie informacjo o nowych produktach, usługach oraz promocjach nie jest obowiązkowe, zamawiający jest uprawniony do niewyrażania zgody w tym zakresie, co nie wpływa na zawartą przez strony umowę sprzedaży. 24. Podanie danych osobowych w zamówieniu jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania czy też usunięcia. 25. Wszystkie materiały opisowe oraz zdjęcia zamieszczone w witrynie podlegają ochronie zgodnie z ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr 24, poz. 83, tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 631) z późn. zm. Znaki firmowe producentów są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych. Zabronione jest wykorzystywane na jakimkolwiek polu eksploatacji treści objętych prawami autorskim, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody. 26. Autorzy serwisu dokładają starań, aby prezentowane informacje były prawdziwe i aktualne, jednak w przypadku spostrzeżenia błędów należy je zgłosić przed dokonaniem zamówienia. 27. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, chyba, że zostało to wcześniej uzgodnione lub obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 28. W przypadku dokonania zmian w regulaminie Sklepu, dla zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany wiążąca jest treść regulaminu z daty złożenia zamówienia. [Warunki rozwiązywania umów] 29. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zaleca się wysłać listem poleconym na adres Sklepu wskazany niniejszym regulaminie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: pankiewiczfhu@wp.pl 30. Termin do odstąpienia od umowy wynoszący dziesięć dni, liczy się od dnia wydania rzeczy konsumentowi. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 31. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: a. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-cio dniowego terminu, b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. 32. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu 33. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem, zwrotowi podlega cały zestaw. 34. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sklepu w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy ponosi kupujący. 35. Uprawnienia i  obowiązki określone w pkt. 28-34 niniejszego regulaminu przysługują wyłącznie konsumentom dokonującym zakupu produktów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271.). [Reklamacje] 36. Reklamacji dokonuje się osobiście, bezpośrednio w siedzibie przedsiębiorcy lub korespondencyjnie na adres wskazany w punkcie 1 niniejszego regulaminu. Reklamacji można również dokonać za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: pankiewiczfhu@wp.pl 37. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji. Reklamacje należy składać w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail. 38. Do reklamacji należy dołączyć kopię dowodu zakupu oraz opis wady/niezgodności produktu. 39. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru. 40. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie pięciodniowym, liczonym od dnia spełnienia wszystkich wymogów niezbędnych do rozpoznania reklamacji. Termin ten może ulec wydłużeniu, o zaistnieniu takich okoliczności kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. 41. Produkty oferowane przez Sprzedawcę mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umowa przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176). 42. Wybór sposobu reklamacji (niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gwarancja producenta lub inny przewidziany przepisami prawa) należy do kupującego. 43. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej  zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki. 44. Jakiekolwiek uszkodzenia zakupionego towaru mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by kupujący zgłosił je w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki oraz sporządził w tym zakresie protokół szkody. 45. Uszkodzenia zakupionego towaru mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się zgłosić w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki w najbliższym oddziale firmy dokonującej dostawę w celu sporządzenia protokołu szkody, a także zgłosić Sprzedawcy w tym samym terminie.